coğrafya makale konuları
Coğrafya

50+ Coğrafya Makale Konuları

Makaleniz/denemeniz için ilgi çekici bir konu bulmak, makalenin akışını belirlemede ne kadar önemli olduğu göz önüne alındığında, göz korkutucu bir görevi kolaylaştırabilir. Tüm tartışmalarınız ve argümanlarınız için bir çerçeve görevi görür. Zayıf bir konu, zayıf bir makaleye neden olacaktır. Bu yazıda makalenizi temel alabileceğiniz bazı coğrafya makale konuları bulacaksınız.

Coğrafya Makale Konuları Nasıl Seçilir?

Coğrafya makale konuları seçmek, argümanlarınızı nasıl sunacağınıza bağlı olduğu kadar önemlidir. Çünkü içeriğinizi kapsayan her şey tamamen seçilen konuya bağlı olacaktır.

 • Konuyla ilgili iyi bilgi sahibi olduğunuz bir konu seçin. İçerik uzmanlığı açısından yetkinliği etkili ve yeterli bir şekilde gösterebileceğiniz bir alanı seçmek önemli bir husustur.
 • Okuyucularınızın ilgisini ve dikkatini çekecek sıcak bir konu seçin. Genellikle böyle bir sorunla ilgili olarak farklı kişilerin ifade ettiği farklı görüşlere rastlayabilirsiniz. Bu şekilde, makalenizde tartışacak çok sayıda fikriniz olacaktır. Aksi takdirde, muhtemelen puanlarınız tükenecek ve bu da makalenizin belirsizliğine yol açacaktır.
 • Araştırma materyallerine erişebileceğiniz bir konu seçin. Birini seçmek pek mantıklı olmaz, hem ne yazacağınızı bilmiyorsunuz, hem de fikir edinebileceğiniz temel kaynaklardan yoksunsunuz. Bu notta, daha önce üzerinde araştırma yapılmış olan konuları seçin.

Coğrafya Makale Konularının Listesi

Aşağıda coğrafya kompozisyon ödeviniz için seçebileceğiniz coğrafya makale konuları listesi bulunmaktadır. Tezinizi detaylı bir şekilde destekleyecek yeterli puanı alabilmek için yazmaya başlamadan önce kapsamlı bir araştırma yapmanız önemlidir.

 • Hava süreçleri ve tehlikeler
 • Buzul süreçleri ve yer şekilleri
 • Tektonik süreçler ve tehlikeler
 • Çevre Yönetimi
 • Gıda Güvenliği
 • Madenciliğin çevresel ve ekonomik etkileri: petrol ve gaz aramaları
 • İklim değişikliğinde insanın etkisi
 • Tropikal balık hasadı ve bunun deniz yaşamı üzerindeki etkisi
 • Kentsel gelişimi etkileyen faktörler ve göstergeler
 • Erozyona eğilimli alanlar ve azaltıcı tedbirlerin ana hatları
 • Çorak bölgelerdeki jeomorfolojik değişiklikler
 • Volkanik aktivitenin toprak verimliliği üzerindeki etkisi
 • Japonya’da Balıkçılık: Japon balıkçılık endüstrisinin dersleri
 • Levha tektoniği teorisi: Kıtasal levhaların hareketi
 • Kıyı erozyonu, özellikleri ve ortaya çıkan özellikler
 • Depremler ve oluşumları
 • Kentsel değişim ve büyüme: Fiziki coğrafyanın etkisi ABD
 • Buzul süreçleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan yer şekilleri
 • Nehir ağzı çeşitleri ve nasıl oluştukları
 • Kıyı süreçleri ve bunların sonucunda ortaya çıkan yer şekilleri
 • Tektonik süreçler ve bunların sonucunda ortaya çıkan yer şekilleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Alanları
 • ABD’de gıda üretimini etkileyen çevre sorunları
 • Heyelana eğilimli alanlar ve olası azaltıcı önlemler
 • Hava değişkenlerinin otlak bitki örtüsü üzerindeki etkisi
 • Tarımda yükselen eğilimler: Amerika Birleşik Devletleri’nde süt üretimi
 • Kıyı özelliklerinin kentsel gelişime etkisi
 • Batı Virginia’da nehir yatağı erozyonu ve azaltıcı önlemler
 • Vulkaniteden kaynaklanan ekstrüzif yer şekilleri
 • Vulkaniteden kaynaklanan müdahaleci yer şekilleri
 • İklim değişikliği ve kıyı tehlikeleri üzerindeki etkisi
 • Kıyı yer şekilleri oluşum süreçleri
 • Bir nehrin aşamaları ve ilgili yer şekilleri
 • Amerika Birleşik Devletleri’nin nüfusu ve ekonomik değişimi: itici faktörler?
 • ABD’de enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi
 • Coğrafyanın Tarımda Kullanımı
coğrafya makale konuları

2023 Yılının En İyi Coğrafya Konuları 1

 • İklim değişikliğinin Kuzey Kutup Bölgesi üzerindeki etkileri: Eriyen buzun ve değişen ekosistemlerin çevresel, ekonomik ve jeopolitik etkilerinin analiz edilmesi.
 • Kentsel ısı adası etkisi: Büyük şehirlerdeki kentsel ısı adalarının nedenlerinin, etkilerinin ve potansiyel hafifletme stratejilerinin araştırılması.
 • Cinsiyet ve coğrafya: Göç, kentleşme ve kaynak yönetimi kalıplarını şekillendirmede cinsiyetin rolünü analiz etmek.
 • Ormansızlaşmanın biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileri: Ormansızlaşma nedeniyle tür ve ekosistem kaybının incelenmesi ve koruma stratejilerinin araştırılması.
 • Su kıtlığının jeopolitik etkileri: Su kıtlığının nasıl çatışmalara, siyasi gerilimlere ve sürdürülebilir su yönetimi için potansiyel çözümlere yol açabileceğini analiz etmek.
 • Yenilenebilir enerji geçişleri: Yerel, ulusal ve küresel ölçeklerde yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin zorluklarını ve fırsatlarını araştırmak.
 • Hastalık coğrafyaları: COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıkların mekansal kalıplarını ve etkilerini ve bunların halk sağlığı politikası üzerindeki etkilerini araştırmak.
 • Gıda sistemleri ve sürdürülebilirlik: Küresel gıda üretimi ve tüketiminin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin analiz edilmesi ve sürdürülebilir gıda sistemi çözümlerinin araştırılması.
 • Yerli coğrafyalar: Yerli halkların toprakları, kültürleri ve kimlikleriyle olan mekansal ilişkilerinin ve bağlantılarının ve kendi kaderlerini tayin etme mücadelelerinin incelenmesi.
 • Çevresel adalet: Çevresel yüklerin ve faydaların ırk, sınıf ve cinsiyete dayalı eşitsiz dağılımını analiz etmek ve sosyal hareketleri ve politika tepkilerini araştırmak.
 • Göç ve yerinden edilme: Çatışma, iklim değişikliği ve küreselleşme gibi faktörler nedeniyle insan göçünün ve yerinden edilmenin nedenleri ve sonuçlarının araştırılması.
 • Turizm coğrafyaları: Turizmin yerel topluluklar, kültürler ve çevreler üzerindeki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin incelenmesi.

2023 Yılının En İyi Coğrafya Konuları 2

 • Sınırların siyasi coğrafyası: Sınırların ülkeler ve bölgeler arasındaki siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerin şekillenmesindeki rolünün, insanlar ve kaynaklar üzerindeki etkisinin incelenmesi.
 • Kıyıların kırılganlığı ve dayanıklılığı: İklim değişikliğinin ve insan faaliyetlerinin kıyı toplulukları ve ekosistemler üzerindeki etkilerini araştırmak ve kıyılarda dayanıklılık oluşturmaya yönelik stratejileri incelemek.
 • Eşitsizlik coğrafyaları: Kaynaklara, hizmetlere ve fırsatlara erişimdeki mekansal eşitsizlik modellerini analiz etmek ve sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri gidermeye yönelik stratejileri araştırmak.
 • Çevresel yönetişim: Doğal kaynakların yönetimi ve çevresel zorlukların ele alınmasında hükümetlerin, uluslararası kurumların ve yerel toplulukların rolünün araştırılması.
 • Su Coğrafyaları: Su kaynaklarının yerel, bölgesel ve küresel ölçekte dağılımını, kullanımını ve yönetimini analiz etmek ve su güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını araştırmak.
 • Güney Çin Denizi Jeopolitiği: Güney Çin Denizi’ndeki bölgesel anlaşmazlıkların siyasi, ekonomik ve stratejik sonuçlarının ve bunların bölgesel dinamikler üzerindeki etkilerinin incelenmesi.
 • Mega şehirlerde insan-çevre etkileşimleri: Mega şehirlerdeki insan nüfusu, kentsel ortamlar ve doğal sistemler arasındaki karmaşık ilişkilerin araştırılması ve sürdürülebilir kentsel planlama yaklaşımlarının araştırılması.
 • Afet riskinin azaltılması ve dayanıklılık: Deprem, kasırga ve sel gibi doğal afetlere yatkın hassas bölgelerde afet risklerinin azaltılmasına ve toplumsal dayanıklılığın oluşturulmasına yönelik stratejilerin, politikaların ve uygulamaların analiz edilmesi.

Orijinal Yazım için İnsan Coğrafyası Deneme Konuları

 • Çevresel değişiklikler temel kaynakları nasıl etkiledi?
 • Tüketimdeki artışları ve bunların çevreye etkilerini tartışın.
 • Bugünkü kıtaların nasıl oluştuğuna bir bakın.
 • Doğal afet olaylarını tartışın. Alanlar nasıl hazırlanıyor?
 • Tarım hava koşullarıyla nasıl değişti?
 • Amerika Birleşik Devletleri’ndeki süt ve et üretimini analiz edin.
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde ne tür enerji kaynakları var? Hangisi tüketimin çoğunluğunu oluşturuyor?
 • İklim değişikliği toprağın verimliliğini nasıl etkiledi?
 • Kentsel gelişimi ve bunun doğal kaynakları nasıl değiştirdiğini tartışın.
 • Dünya aşırı nüfuslu mu? Ülkeler bu sorunu nasıl çözebilir?

Dünya Coğrafyası Genişletilmiş Deneme Konuları

 • İklim değişikliğinin Bangladeş’teki savunmasız kıyı toplulukları üzerindeki etkisi.
 • Orta Doğu’daki petrol zengini ülkelerin ekonomilerinin şekillenmesinde doğal kaynakların rolü.
 • Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nin küresel ticaret ve kalkınma üzerindeki jeopolitik etkilerini analiz etmek.
 • Peru Machu Picchu’da turizmin kültürel ve çevresel etkilerinin araştırılması.
 • Amazon yağmur ormanlarındaki ormansızlaşmanın nedenlerini ve sonuçlarını araştırmak.
 • Orta Doğu’daki su kıtlığına yönelik uluslararası çabaların etkinliğinin değerlendirilmesi.
 • Avrupa göçmen krizinin Avrupa Birliği ülkeleri üzerindeki sosyal ve ekonomik etkilerini analiz etmek.
 • Sahra Altı Afrika’daki büyük ölçekli madenciliğin çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerinin araştırılması.
 • Küresel gıda üretimi ve dağıtım sistemlerini şekillendirmede ulusötesi şirketlerin rolü.
 • Deprem veya kasırga gibi doğal afetlere yatkın hassas bölgelerde afet riskini azaltma stratejilerinin etkinliğinin değerlendirilmesi.
 • Güney Afrika’daki toprak reformunun siyasi ve ekonomik zorluklarını analiz etmek.
 • Asya’da hızla büyüyen şehirlerde kentleşmenin su kaynakları ve ekosistemler üzerindeki etkilerinin araştırılması.
 • Avustralya’daki Büyük Bariyer Resifi’nin kültürel ve çevresel öneminin araştırılması.
 • Küreselleşmenin yerli halklar ve onların geleneksel yaşam biçimleri üzerindeki etkisini değerlendirmek.
 • Mekong Nehri Havzasındaki hidroenerji gelişiminin sosyo-ekonomik ve çevresel etkilerinin analiz edilmesi.
 • İklim değişikliğinin gelişmekte olan küçük ada devletleri (SIDS) üzerindeki etkilerinin ve bunların yükselen deniz seviyelerine ve aşırı hava olaylarına karşı hassasiyetinin araştırılması.
 • Sahraaltı Afrika’da gıda güvensizliğinin nedenlerini ve sonuçlarını araştırmak.
 • Thamama Group BAE’nin jeolojisi ve oluşumlarının açıklaması ve model seçimi.
 • Paris Anlaşması gibi uluslararası anlaşmaların küresel iklim değişikliğine yönelik etkinliğinin değerlendirilmesi.
 • Gelişmekte olan ülkelerdeki mega barajların sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin analiz edilmesi.
 • Gelişmekte olan ekonomilerde hızlı kentleşme karşısında sürdürülebilir kentsel planlamanın zorluklarını ve fırsatlarını araştırmak.

Coğrafya Kompozisyon Soru Örnekleri

Soruların karmaşıklık düzeyi test edilen alana bağlı olarak değişir. Karşılaşabileceğiniz örnek sorular aşağıdadır.

 • Çölleşmenin nedenleri, etkileri ve çareleri nelerdir?
 • Küresel ısınmaya hangi insan faktörleri katkıda bulunuyor?
 • Su kirliliğinin nedenleri ve deniz yaşamı üzerindeki etkisi?
 • Kurak ve yarı kurak alanları hangi kuvvetler şekillendirir?
 • Barchanlar nedir ve nasıl oluşurlar?
 • Çöl yer şekilleri nasıl oluşur?
 • Kentsel büyümeyi ve gelişmeyi teşvik eden faktörler nelerdir?
 • Hangi bölgeler depreme yatkındır ve nasıl meydana gelir?
 • Ekosistemleri korumak neden önemlidir?
 • Vulkaniklik nedir ? Türleri, nedenleri ve ilişkili yer şekilleri nelerdir?

Kullanabileceğiniz Coğrafya Makale Fikirleri

Tüm yenilikler fikir olarak başlar ve harika makaleler de öyle. En önemli şey fikrinizi geliştirmek ve size istediğiniz mükemmel notu kazandıracak büyüleyici bir yazı yazmaktır. Aşağıda fikirlerin bir listesi bulunmaktadır:

 • İklim değişikliği ve bunun kutup ve tropik bölgeler ile ekvatordaki etkisi hakkında konuşun.
 • Tropikal ve ekvatoral bölgelerdeki iklim değişikliğinin çölleşmeye etkisini tartışın.
 • Gıda üretimi ve güvenliği, artan nüfus ve azalan tarım arazileri göz önüne alındığında, üzerinde konuşabileceğiniz büyüleyici bir konudur.
 • Ekosistemlerden ve insanın onlara nasıl müdahale ettiğinden bahsedebilirsiniz.
 • Arazi kullanımının bölgelerdeki demografik değişikliklerle nasıl ilişkili olduğunu tartışın.

Bizimle iletişime geçin ve coğrafya makalenizde size yardımcı olalım.

NOT: Coğrafya ile ilgili ilginç ve yeni kavramlar öğrenmek için Coğrafya kategorimizi inceleyebilirsiniz.

Kaynak: https://essaywriter.org/geography-essay-topics

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir